User Rating:  / 3
PoorBest 

Comisia Eparhială Liturgică şi de Artă Sacră pentru Eparhia Română Unită cu Roma, Greco- Catolică, de Maramureş, se constituie în urma hotărârii Episcopului eparhial de Maramureş, PS Vasile Bizău, prin Decretul nr. 508 din 30.09.2011.

ART. 1 – NATURA ŞI ROLUL COMISIEI

Comisia Eparhială Liturgică şi de Artă Sacră este un organ consultativ al Episcopului eparhial[1]. Are competenţe în domeniul Liturgiei şi al Pastoraţiei liturgice, al Muzicii şi Artei sacre[2], precum şi în ceea ce priveşte intervenţia, construcţia, conservarea şi renovarea lăcaşurilor de cult de pe întreg teritoriul Eparhiei de Maramureş. Are sarcina explicită de a veghea la aplicarea normelor liturgice în vigoare în Biserica Română Unită cu Roma, Greco- Catolică, de a verifica proiectele noilor biserici şi capele împreună cu interioarele lor, precum şi restaurarea celor vechi, de a examina situaţia edificiilor actuale şi acolo unde este cazul de a sugera îmbunătăţiri şi eventuale intervenţii, astfel încât spaţiile liturgice să corespundă criteriilor şi înţelesurilor propriei tradiţii liturgice[3];

ART. 2 – COMPETENŢE

§ 1 Competenţele Comisiei în domeniul liturgic şi de pastoraţie liturgică sunt următoarele:

1. de a promova cunoaşterea cărţilor liturgice, a semnificaţiilor teologico-spirituale ale

oficiilor liturgice, ale spaţiului şi mobilierului liturgic şi ale iconografiei;

2. de a organiza cursuri de formare liturgică şi aggiornamento pentru preoţi şi persoane consacrate şi de a elabora, împreună cu Biroul Pastoral Eparhial, programe de cateheze liturgice şi mistagogice;

3. de a veghea ca celebrarea oficiilor liturgice în parohii, în locurile de pelerinaj, în

lăcaşurile mănăstireşti şi în capelele ordinelor şi congregaţiilor religioase deschise cultului public, să fie în conformitate cu rânduielile tipiconale şi cu decretele sinodale în materie liturgică;

4. de a veghea la observarea disciplinei administrării Sfintelor Taine ale iniţierii creştine în spiritul tradiţiei Bisericii noastre[4];

5. de a veghea ca celebrarea celorlalte Sfinte Taine şi sacramentalii să fie în conformitate cu cărţile liturgice;

6. de a promova celebrarea Dumnezeieştilor Laude cu poporul în catedrală, parohii, în celelalte biserici, în comunităţile religioase şi în seminar, conform cărţilor liturgice[5];

7. de a realiza calendarul liturgic eparhial;

8. de a elabora publicaţii sau broşuri având caracter liturgic, ce urmează a fi editate pe

teritoriul eparhiei;

9. de a examina şi de a-şi exprima părerea în scris asupra cărţilor de rugăciuni sau cu caracter devoţional destinate uzului public sau privat al creştinilor în vederea obţinerii permisiunii bisericeşti, astfel încât acestea să fie conforme cărţilor liturgice în uz şi identităţii Bisericii noastre[6] ;

10. de a veghea astfel încât oficiile să se celebreze urmând cărţile liturgice care se bucură de aprobare bisericească pentru uz liturgic.

§2. Competenţele Comisiei în domeniul Muzicii sacre sunt următoarele:

1. de a se îngriji de formarea liturgică şi muzicală a cântăreţilor bisericeşti, organizând

cursuri de cantori;

2. de a înfiinţa cursuri eparhiale de formare a dirijorilor de corale bisericeşti;

3. de a centraliza, spre analiză şi aprobare, cântările folosite în cadrul celebrărilor liturgice şi de a constitui un repertoriu eparhial de cântări religioase în concordanţă cu identitatea liturgică a Bisericii noastre[7];

4. de a veghea asupra respectării normelor bisericeşti privitoare la concertele organizate în

biserici[8];

§3. Competenţele Comisiei în domeniul construcţiei noilor lăcaşuri de cult şi a amenajării spaţiului liturgic sunt următoarele:

1. de a verifica dacă arhitectura actualelor lăcaşuri de cult, tipul icoanelor şi programul iconografic, veşmintele şi mobilierul liturgic, sunt conforme cu identitatea liturgică a Bisericii noastre, propunând, acolo unde se constată contrariul, soluţii de intervenţie, astfel încât spaţiul liturgic să marcheze specificitatea Bisericii noastre şi să corespundă exigenţelor intrinsece ale oficiilor liturgice, după cerinţele tipiconale ale cărţilor liturgice[9];

2. de a verifica proiectele noilor biserici şi capele împreună cu interioarele lor, aceasta însemnând verificarea proiectele iconografice şi de mobilier în spaţiul sacru, pentru ca acestea să corespundă criteriilor şi înţelesurilor propriei tradiţii liturgice[10];

3. de a verifica proiectele de amenajare, modificare, renovare şi conservare ale lăcaşurilor de cult, pentru a corespunde criteriilor şi înţelesurilor propriei tradiţii liturgice şi de a veghea la respectarea acestora;

4. de a promova cunoaşterea lăcaşurilor de cult de patrimoniu precum şi a bunurilor culturale bisericeşti, inclusiv prin studii, conferinţe şi expoziţii;

5. de a vizita patrimoniul cultural existent în custodia entităţilor bisericeşti din cadrul eparhiei şi de a evalua starea acestora;

6. de a sugera entităţilor bisericeşti din cadrul eparhiei, în grija cărora se afla bunuri

culturale bisericeşti, planuri de intervenţie în vederea restaurării şi conservării lor;

7. de a ţine un inventar exact al patrimoniului artistic eparhial;

8. de a analiza orice proiect de restaurare, construcţie, decorare a monumentelor sacre şi a

bunurilor culturale bisericeşti din grija entităţilor bisericeşti ale eparhiei;

9. de a menţine relaţii cu autorităţile civile competente şi de a oferi entităţilor bisericeşti informaţii despre practicile birocratice necesare pentru diferitele autorizaţii.

ART. 3. STRUCTURA COMISIEI

§1. Din Comisie fac parte: Preşedintele, Secretarul, Ceremonierul, un arhitect, un iconograf şi un specialist în muzică sacră, un reprezentant al institutelor de viaţă consacrată. Episcopul eparhial poate face ulterioare numiri dacă o consideră necesar.

§2. Membrii Comisiei sunt numiţi de Episcopul eparhial pe durata de cinci ani (ad quinquennium).

§3. Calitatea de membru al Comisiei încetează în urma:

1. demisiei, acceptată de către Episcopul eparhial;

2. a trei absenţe consecutive nejustificate sau nejustificabile;

3. pierderii funcţiei în baza căreia a devenit membru;

4. înlăturării de către Episcopul eparhial, în cazul neîndeplinirii corespunzătoare a calităţii

de membru;

5. transferului într-o altă eparhie.

§4. Locul rămas vacant va fi ocupat:

1. de către cel care succede în funcţie;

2. prin numirea unui nou membru de către Episcopul eparhial.

§5. Preşedintele Comisiei

- este un preot;

 are sarcina de a promova şi coordona activităţile Comisiei;

 propune ordinea de zi, conduce dezbaterile, supraveghează asupra ordinii şi respectării

prezentului statut, precum şi a tuturor normelor canonice, oferă sau retrage cuvântul;

 convoacă întâlnirile Comisiei;

 invită, dacă este cazul, după ce s-a consultat cu membrii comisiei, şi alţi specialişti care să

ofere consultanţă în situaţii specifice;

 aduce la cunoştinţa Episcopului eparhial deciziile Comisiei, primeşte şi prezintă

membrilor Comisiei sugestiile Episcopului eparhial.

§6. Secretarul Comisiei

 elaborează procesul verbal al reuniunilor, care va fi citit şi semnat la următoarea şedinţă;

 redactează documentele elaborate de către Comisiei;

 la cererea Preşedintelui comunică în scris în timp util (10 zile) membrilor Comisiei, data şi locul întâlnirii Comisiei, precum şi ordinea de zi;

 pregăteşte documentaţia necesară pentru Preşedinte şi câte o mapă de lucru pentru fiecare

membru al Comisiei, cu necesarul pentru abordarea temelor de pe ordinea de zi curentă;

 furnizează, la cerere, alte documente pe care membrii Comisiei le consideră necesare;

 propune membrilor Comisiei, spre aprobare, bugetul pentru buna funcţionare a Comisiei,

care va fi înaintat, de către Preşedintele acesteia, Economului eparhial.

ART. 4 – ÎNTÂLNIRILE COMISIEI

§1. Comisia se întâlneşte în mod ordinar o dată la trei luni. Prima întâlnire va avea loc întotdeauna la începutul anului pastoral.

§2. De două ori pe an vor avea loc întâlniri de studiu.

§3. Întâlnirile extraordinare vor avea loc în următoarele cazuri:

1. la convocarea Preşedintelui, ori de câte ori acesta le va considera oportune;

2. la solicitarea Episcopului eparhial;

3. la solicitarea argumentată în scris a 2/3 din membrii Comisiei.

§4. Întrunirile sunt validate de prezenţa a 2/3 dintre membri. Hotărârile se adoptă cu majoritate simplă.

§5. Documentele elaborate în formă definitivă vor fi comunicate Secretariatului Episcopiei.

§6. În situaţia în care Preşedintele Comisiei este împiedicat să participe la reuniuni, sesiunea Comisiei se suspendă, iar atunci când Secretarul se află în această situaţie, Preşedintele va numi un Secretar pentru acea reuniune.

§7. Comisia va fi la dispoziţia Episcopului eparhial în orice problemă considerată de interes imediat pentru eparhie şi care va fi transmisă spre soluţionare ei, în limita competenţelor stabilite la Art. 2.

ART. 5. NORME FINALE

§1. Normele prezentului Statut pot fi modificate de către Episcopul eparhial din proprie iniţiativă sau în urma cererii motivate în scris a 2/3 din Membri.

§2. Membrii Comisiei nu pot invoca, în favoarea lor, necunoaşterea prezentului Statut.

§3. Prezentul Statut intră în vigoare şi are aplicabilitate din momentul publicării lui prin decret de către Episcopul eparhial.

Note

[1] Sacrosantum Concilium (SC), 45. Ediția de noi folosită: CONCILIUL ECUMENIC VATICAN

II. Constituții, decrete, declarații, Nyiregyháza, 1990.

[2] SC, 46.

[3] Cf. Instrucțiunea pentru Aplicarea Normelor Liturgice ale Codului Canoanelor Bisericilor Răsăritene (IANLCCEO), nr. 110 . Ediția aici folosită: CONGREGAȚIA PENTRU BISERICILE RĂSĂRITENE, Instrucțiunea pentru Aplicarea Normelor Liturgice ale Codului Canoanelor Bisericilor Răsăritene, Città del Vaticano, 1996.

[4] CCEO, cann. 695, 697 și 710 și IANLCCEO, 42, 48 și 51. Ediția Codului folosită: CODUL CANOANELOR BISERICILOR ORIENTALE. Pro manuscripto -Text paralel latin-român. Traducere și editare Pr. drd. Iuliu Vasile Muntean, Cluj Napoca, 2001.

[5] CCEO, cann. 199, §2; 377; 473 și IANLCCEO nr.97, 98);

text-align: justify;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizitatori82.4%Romania Romania
2.9%United States United States

Today: 2
This Week: 2
Total: 10414


Visitor live tracking counter, stats and anti-spam